Afrikaans to English Translation of Terms

Here is a list of common words to be found in documents you might come across in your South African research.

Afrikaans Word English Translation
Afstammeling Descendant
Agt Eight
Agtien Eighteen
Beëdigde Sworn (given on oath)
Beeste Cattle
Begrafnis Burial
Begrafplaas Cemetery
Bekend known
Bekragtiging Confirmation / Ratification
Beroep Occupation
Blanke White
Boedel Estate
Boer Farmer
Broeder Brother
Broer Brother
Buite-egtelike Illegitimate
Bybel Bible
Dertien Thirteen
Diamante Diamonds
Dogter Daughter
Dominee Minister / Reverend
Dood Dead
Doopouers God parents
Dorp Town
Drie Three
Duisend Thousand
Een One
Eggenoot Husband / Spouse
Eggenote Wife / Spouse
Egskeiding Divorce
Elf Eleven
Erf Plot (ground)
Erf Inherit
Erfgenaam Heir
Erfgename Heiress
Erflating Bequest / legacy
Erfporsie Inheritance
Familie Family
Geboorteplaats Birthplace
Geboorteplek Birthplace
Gebore(n) Born / neé
Gedoop Baptise
Gehuud Married / wedded
Gemeng Mixed
Gesin Family
Geskei Divorced
Getroud Married
Getrouwd Married
Getuie Witness
Getuies Witnesses
Getuigen Witnesses
Goud Gold
Grond Ground
Handtekening Signature
heer Gentleman/lord/master
Heer / Here The Lord/God
Hof Court
Honderd Hundred
Huis House
Huis House
Huisvrou Wife (also House Wife)
Huwelik Marriage
Kaap Cape
Kaapstad Cape Town
Kaptein Captain
Kerk Church
Kerkhof Cemetery
Kind Child
Kinderen Children
Kinders Children
Kleurling Coloured
Koerant Newspaper
Koloniaal Colonial
Meerderjarig A major (in age)
Meester Master
Minderjarig A minor (in age)
Moeder Mother
Mondig A Major (of age)
Myn Mine
Naam Name
Neef Nephew
Neentien Nineteen
Nege Nine
Niggie Niece
Ongetroud Unmarried
Ongetrouwd Unmarried
Onmondige A Minor (under age)
Onroerende Immoveable
Oom Uncle
Oorlog War
Os Ox
Ouderdom Age
Ouders Parents
Ouers Parents
Ouma Grandmother
Oumagrootjie Great Grandmother
Oupa Grandfather
Oupagrootjie Great Grandfather
Overledene Deceased
Perd Horse
Plaas Farm
Plek Place
Ras Race
Roerende Moveable
Ses Six
Sestien Sixteen
Seun Son
Sewe Seven
Sewentien Seventeen
Siekte Sickness
Skaap Sheep
Skip Ship
Slaaf Slave
Slawe Slaves
Slawin Slave (Female)
Soldaat Soldier
Stad City
Stadskoerant Government Gazette
Stamvader Progenitor
Sterf Die
Sterfkennis Death Notice
Suster Sister
Swarte Black
Tannie Aunt
Testament A Will
Tien Ten
Twaalf Twelve
Twee Two
Twintig Twenty
Vader Father
Van Surname
Veldkornet Field-Cornet
Vennootskap Partnership
Verklaar Declare
Vier Four
Viertien Fourteen
Voog(d) Guardian
Voornaam Given Name / Christian Name
Vry Free
Vyf Five
Vyftien Fifteen
Wa Wagon
Waens Wagons
Weduwe(e) Widow
Weduwenaar Widower
Weeskind Orphan
Wereld World
Wettig Lawful
Wewenaar Widower
Wyle(n) The late / deceased